خدمات پژوهشی در زمینه مسایل شهری و منطقه ای.حوزه نفوذ وتفضیلی, تهییه طرح های آماده سازی و برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری, سامان دهی صنایع و مشاغل و زیبا سازی شهری, برنامه ریزی تولید, طراحی سامانه اطلاعاتی مکانی و جغرافیای (GIS).مدیریت و استقرار نظام مدیریت سیستم های اطلاعاتی(MIS) و خدمات مدیریت طرح