تهیه طرح های روستایی, طراحی اطلاعات سامانی مکانی و جغرافیایی(GPS). مطالعه و استقرار نظام مدیریت سیستم های اطلاعات (MIS) , خدمات مدیریت طرح