مطالعات پروژه ها شامل(بررسی بازار, فنی,مالی, اقتصادی, اجتماعی, زیست محیطی), برنامه ریزی و کنترول پروژه, مطالعه و طراحی ایجاد واحد های صنعتی- معدنی- تولیدی- خدماتی- کنترول کمی و کیفی فرایند اجرایی پروژه های ساخت و تولید, مطالعه و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت(ISO) ,مطالعه و استقرار نظام تعالی سازمانی (EFQM), مطالعات راهبردی یا استراتژیک, مطالعات