مهندسین مشاور طرح برنامه پارس در سال 1384 تاسیس گردیده ودارای صلاحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور در تخصص های :