طراحی معماری ساختمان ها و خد مات وابسته شامل:طراحی سازه, طراحی تاسیبسات برقیو مکانیکی و مترو برآورد. تهیه ماکت هی سه بعدی(3D) و مدیریت طرح