عضو هیات مدیره

  • كارشناسي ارشد: معماري، دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز
  • مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت مهندسين مشاور “طرح و برنامه پارس” از شهريور 1384 تاكنون
  • عضو هيأت مديره شركت ساختماني تميم سازه از سال 1374 الي 1382
  • طراحي معماري شش پروژه ساختماني در تهران با مساحت تقريبي 6000 مترمربع از سال 1374 الي 1380
  • طراحي صنعتي (طراحي داخلي و بدنه خودرو)، مركز جهاد خودكفايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سال 1375
  • طراحي صنعتي(طراحي داخلي و بدنه خودرو)، گروه خودروسازي بهمن (شركت مزدا)، سال 1386
  • كارشناس طراحي معماري در شركت مهندسان مشاور، از سال 1376 الي 1384
  • نظارت 5000 مترمربع پروژه مسكوني در تهران از سال 1381 الي 1384
  • مدير فني بخش طراحي پروژه هتل بينالمللي نيكان ، اهواز، سال 1384
  • مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت مهندسين مشاور “طرح و برنامه پارس” از شهريور 1384 تاكنون