• مدیر عامل و عضو هیات مدیره

  • كارشناسي : كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي – 1382